Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

Riksantikvar Jørn Holme la fram sitt utkast til fredningsforslag 4. oktober 2018 som omfattet 40% og mesteparten av Den indre flyveplass.
9. desember 2019 kom Riksantikvaren med et justert fredningsforslag. Det reduserer områdefredningen fra 40% til 24% av dagens flyplass,
men denne gang er hele rullebanen inkludert i tillegg til en større del av Den ytre flyveplass som er arnestedet for Luftforsvaret,
som dessuten er i tråd med innspill fra Seksjon for kulturminnevern i Akershus/Viken fylkeskommune.
 

Riksantikvaren med justert fredningsforslag som omfatter hele rullebanen på Kjeller flyplass!

 

Riksantikvarens justerte fredningsforslag

9. desember 2019 kom Riksantikvaren
med et justert fredningsforslag for Kjeller flyplass. Det reduserer områdefredningen fra 40% til 24% av dagens flyplassområder. Til gjengjeld er hele rullebanen denne gang tatt med samt en større del av Den ytre flyveplass og arnestedet til Luftforsvaret. Det er i tråd med innspill fra flere, deriblant Seksjon for kulturminnevern i Akershus/Viken fylkeskommune.

Riksantikvaren opplyser at «merknader og innspill til de foreslåtte endringene sendes Riksantikvaren innen 24 . januar 2020. Merknader og innspill sendes: elektronisk: postmottak@ra.no, eller pr. post: Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo».

Riksantikvarens justerte fredningsforslag

NVEs flomsonekart med angivelse av «lavpunkt»-arealer viser at store deler av Kjeller flyplass kan bli rammet ved en 200-årsflom. Uttrykket «Lavpunkt» betyr at arealene delvis er beskyttet og i dette tilfellet av flomvollen. Områder som ligger utsatt til omfatter flyplassen, boligområder på Volla og halvparten av den planlagte «Vestbyparken». Større flommer i mulig kombinasjon med ekstremvær kan oversvømme «Lavpunkt»-arealer og store deler av Kjeller og Lillestrøm. NVE frykter at klimaendringer kan i betydelig grad øke flomfaren og føre til en mer permanent øket vannstand i disse områdene fram mot år 2100.

4. oktober 2018 offentliggjorde Riksantikvar Jørn Holme sitt utkast til fredning som omfatter 430 dekar av 1100 dekar, nær halvparten av arealene som utgjør Kjeller flyplass. Hele den Indre flyveplass og nær halvparten av flyplassen nærmest Nitelva foreslås fredet. Utkastet til fredning er lagt ut til en førstehånds høring fram til 15. november.

Målet med fredningen er ifølge Riksantikvaren å ivareta de kulturhistoriske verdiene på Kjeller knyttet til samferdsels- og forsvarshistorien.

I en foreløpig vernevurdering datert 19. september 2017 skriver Riksantikvaren; «Kjeller flyplass er Norges eldste flyplass og er et unikt kulturmiljø som utdannelsesinstitusjon, flyfabrikk og operativ base for Hærens flyvåpen. Flyplassen har bevart utviklingstrekk fra alle utbyggingsfaser og speiler endringer i samfunnet og teknologi. Kjeller flyplass representerer mesteparten av historien til norsk bemannet stridsflygning».

Spørsmålet om fredning av Kjeller flyplass ble løftet fram i en kronikk i Aftenposten 17. april 2018 av journalist og forfatter Cato Guhnfeldt: Håndteringen av vår flyhistorie er en nasjonal skam.

Riksantikvar Jørn Holme svarte 20. april at «Selvsagt freder vi Kjeller flyplass!» og nevnte samtidig at «Riksantikvaren planlegger å melde oppstart av en formell fredningssak i løpet av 2018».

Stor usikkerhet om framtiden til Kjeller flyplass ble på nytt satt på dagsorden da forsvarsledelsen i et Fagmilitært Råd (FMR) i 2016 foreslo å flytte ut AIM Norway, FMA Luftkapasiteter og mesteparten av den militære aktiviteten fra området.

Hvis Forsvaret trapper ned virksomheten på Kjeller, vil Skedsmo miste den nest største arbeidsplassen i kommunen med over 400 ansatte.

 

 

 

Kjeller er arnestedet for norsk flygning og norsk militær luftmakt.

En lang og ærerik epoke i norsk militær luftmakt vil ta slutt, men kan også åpne for nye og store muligheter i framtiden.

Det er et stort engasjement for å bevare og frede dagens Kjeller flyplass som en enestående luftfartshistorisk kulturarv i Norge.

Under åpningen av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018 sa styreleder Per Harald Grue i Norges Kulturminneforbund at det er «mitt håp og mitt ønske at Flydagen 2018 vil overbevise sentrale myndigheter, kommunale myndigheter og ikke minst alle dere som er tilstede her i dag for å sikre at Kjeller flyplass kan bli og skal bli et nasjonalt og internasjonalt fyrtårn knyttet til norsk luftfarthistorie».

Kjeller Aerodrome er verdens eldste flybase og representerer en unik luftfartshistorisk verdi både nasjonalt og internasjonalt.

94 prosent av rundt 4000 personer svarte ja til en 100%-bevaring av Kjeller flyplass i en spørreundersøkelse på Facebook som avsluttet 9. september 2018, på dagen et år før lokalvalget 2019. Framtiden til Kjeller kan bli en sentral valgkampsak i kommunene Skedsmo, Sørum og Fet før sammenslåingen som skjer 1. januar 2020.

En spørreundersøkelse fra 2014 viser at det er et overveldende flertall blant innbyggerne i Skedsmo kommune for en bevaring av Kjeller flyplass.

Åtte av ti innbyggere i Skedsmo kommune sier at luftsportsaktiviteten på Kjeller verken legger hindringer for dem eller begrenser deres personlige frihet i hverdagen, ifølge InFacts undersøkelse utført for fagbladet Flynytt og Norges Luftsportforbund (NLF).

På oppdrag fra Skedsmo kommune, og i samarbeid med kommunen, har stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) uarbeidet en mulighetsstudie hvor det inngår flere ulike scenarier, med eller uten Forsvaret på Kjeller.

Mulighetsstudien til kommune ble overlevert til Kulturseksjonen i Skedsmo kommune 6. januar 2016. Innholdet kan åpne opp for en bred debatt om framtiden til Kjeller Aerodrome. Skedsmo vedtok 2. mars samme år å ta studien til orientering; «De ulike utviklingsalternativer som beskrives i studien vurderes i det videre planarbeid knyttet til utvikling av området».

Mye av pionértiden i norsk luftfart fant sted der flyskolen, flyfabrikken og flybataljonene på Kjeller utgjorde hovedtyngden av aktivitetene fram til krigsutbruddet i 1940.

I 2019 er det 70-årsjubileum siden 15. oktober 1949 da Vampire B-AT landet som det første jagerflyet med jetmotorer i Luftforsvaret.

Kjeller flyplass ble etablert som forsvarsverk få år etter unionsoppløsingen med Sverige og kan sammenlignes med Vigelandsparken, Akershus festning, Ekebergsletta og Kongsgården på Bygdøy når det gjelder nasjonale kulturverdier.

Potensialet er stort på Kjeller for å utvikle en opplevelsespark og turistattraksjon tilsvarende Shuttleworth Collection på Old Warden eller Duxford med Imperial War Museums, og samtidig styrke utdanningsmulighetene innen norsk luftfart.

En opplevelsespark med et flygende museum kan naturlig kombineres med eksempelvis et utdanningssenter og innovasjonssenter.

FLICKR.com

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

Bildet over viser Diamond DA40 LN-LFT tilhørende Luftfartsskolen på Kjeller.

 

Se tidslinje med dokumenter, rapporter og utredninger.

 

Kjeller Aerodrome
 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©23

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©23