Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome

Flyoppstilling med Tiger Moth DH82A utenfor de ti flyskurene til Flyskolen på Kjelle.r Foran flyene står to tropper og enkeltmannskaper.
I alt 38 Tiger Moth ble produsert ved Flyfabrikken i årene 1933–1938. I bakgrunnen ses deler av elveløpet til Sogna
og Hundremetern – de to 100 meter lange hangarene til Flybataljonene. Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF

 

Julekalender 2018: Flertallet i Skedsmo sier JA til Kjeller!

 
«Det fremgår av en ny meningsmåling at åtte av ti verken ser sin personlige frihet begrenset eller hindret av luftsportsaktiviteten på flyplassen. Innbyggerne i Kjellers vertskommune mener plassens historiske betydning er stor og at plassen bør beholdes. De sier tvert nei til å bygge boliger og næringsbygg på idrettsanlegg». «– Hvis Forsvaret skal selge det, er de bundet av Stortinget avhendingsreglement som krever at Forsvaret henter ut det maksimale av verdi i området. Kommunen kommer aldri i posisjon til å kjøpe dette, men vi er reguleringsmyndighet. Andre må i så fall kjøpe og bebygge det, sier Flæten». «– Det har «alltid» vært sånn, og vi som er oppvokst her synes lyden av småfly er koselig slik som for eksempel de som bor ved kysten liker lyden av snekker. Det er et aktivt og stort engasjement omkring små og store fly her i området og det ønsker vi fortsatt det skal være: Da må vi ha flystripa!»
     

Skedsmos politiske flertall er på full kollisjonskurs med sine velgere i spørsmål knyttet til virksomheten på Kjeller og Kjellers fremtid. Hvis det fantes et antikollisjonssystem i politiske prosesser, slik det gjør i kommersiell luftfart, ville systemet trolig blinket ildrødt i denne saken.
SMÅFLYPLASS I HOVEDSTADSOMRÅDET

NÆRMILJØET SIER JA TIL KJELLER

FLYNYTT NR 6/2014

 

Mellom 10 000 og 15 000 tilskuere som hvert år strømmer til Flydagen på Kjeller, er ingen tilfeldighet. Folk i Skedsmo vil ha Kjeller.

Det fremgår av en ny meningsmåling at åtte av ti verken ser sin personlige frihet begrenset eller hindret av luftsportsaktiviteten på flyplassen. Innbyggerne i Kjellers vertskommune mener plassens historiske betydning er stor og at plassen bør beholdes. De sier tvert nei til å bygge boliger og næringsbygg på idrettsanlegg.

Skedsmos politiske flertall er på full kollisjonskurs med sine velgere i spørsmål knyttet til virksomheten på Kjeller og Kjellers fremtid. Hvis det fantes et antikollisjonssystem i politiske prosesser, slik det gjør i kommersiell luftfart, ville systemet trolig blinket ildrødt i denne saken.

Det mest markante funnet i en Infactundersøkelse om Kjeller er at åtte av ti Skedsmo-innbyggere ikke ser Kjeller som et hinder for eller en begrensing for deres personlige utfoldelse.

Videre er tre av fire mot en nedbygging av idrettsanlegg, tre av fire mener Kjellers flyshistorie må bevares, annen hver mener det er beklagelig at kommunen ikke har tilrettelagt for en videreføring av Luftforsvarets tekniske behov på Kjeller, noe som har stor betydning for videre flyplassdrift, og mer enn annen hver mener Kjeller som idrettsanlegg for luftsport er viktig å bevare.

Norges Luftsportsforbund og Flynytt har bestilt meningsmålingen som Infact gjorde i månedskiftet oktober/november. 568 av innbyggerne mellom 18 og 70 år er spurt, og dette ligger godt innenfor det som kreves for en representativ undersøkelse i et lokalt spørsmål, minst 500 respondenter.

Den årlige Flydagen på Kjeller samler mellom 10 000 og 15 000 tilskuere hvert eneste år, og luftsportsutøverne på Kjeller har en bestemt oppfatning av at befolkningen både i Skedsmo kommune og områdene rundt, har en mye mer positiv innstilling til at Kjeller bør bestå enn hva det politiske flertallet har flagget i arbeidet med ny kommuneplan.

Både boligbygging og næringsvirksomhet på Kjeller-jordene er en våt drøm for de som vil nedlegge den historiske flyplassen.

Anerkjent metode
– Det er vår bestemte oppfatning at folk flest i Lillestrøm-området har en langt mer positiv holdning til Kjeller enn deres folkevalgte representanter gir uttrykk for, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportsforbund som har fått Infact til å spørre nettopp innbyggerne om hva de mener om saken.

– Vi ønsket å finne ut om det inntrykket vi har stemmer med virkeligheten, derfor har vi gått til Infact som med sine anerkjente metoder og verktøy har innehentet folkets mening, og dermed funnet svaret for oss, sier Laupsa.

– Når vi hører folkets røst i denne undersøkelsen, er det innlysende for oss at politikerne ikke gjør jobben sin som folkets valgte. Kjeller er for luftsportsmiljøet på Østlandet det Holmenkollen er for skisporten.

Utakt? Ja og nei
Flynytt har forelagt Infact-undersøkelsen for de politikerne i Skedsmo som i vår forrige utgave svarte på fem spørsmål om flyplassens fremtid og nåtid og latt det munne ut i spørsmålet:

– Er det politiske flertallet i Skedsmo i sterk utakt med befolkningen i Kjeller-saken?

– Ja, det er opplagt, på bakgrunn av undersøkelsen dere har fått utført. Vi kan bare håpe at flertallet vil snu, sier Lisbeth Skulstad (KrF).

Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten (AP) deler ikke denne oppfatningen:

– Jeg tror folk har misforstått hva kommunenes politikere egentlig sier om denne saken, sier Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten (Ap).

– Hvis Kjeller skal brukes til noe annet enn i dag, må hele området reguleres. Det er i dag i bruk av Forsvaret og er ikke regulert, verken til småflyplass eller noe annet.

– Hvis Forsvaret skal selge det, er de bundet av Stortinget avhendingsreglement som krever at Forsvaret henter ut det maksimale av verdi i området. Kommunen kommer aldri i posisjon til å kjøpe dette, men vi er reguleringsmyndighet. Andre må i så fall kjøpe og bebygge det, sier Flæten.

Han minner også om at kommuneplanen nå foreligger som et forslag som ennå ikke er vedtatt.

Vil ivareta flyhistorie
I sammendraget for kommuneplanen står det at «I tilfelle Forsvaret velger å nedlegge Kjeller flyplass, foreslås det å avvikle all videre flyplassdrift.»

– Dette kan vel ikke misforstås?

– Det er bred enighet om at vi ønsker å ivareta det flyhistoriske miljøet som er en viktig del av Kjeller. Og vi ønsker en mulighetsstudie for å vurdere hvordan dette kan gjøres. Men det er verken bevilget penger til eller igangsatt noe slikt arbeid foreløpig. En fremtidig bruk av Kjeller må sees i en større sammenheng, sier Flæten.

– Hvor boliger og næring ønskes av mange?

– Det er blant de ting som må vurderes når folketallet vårt øker med 30 000 innbyggere om noen år, sier Flæten.

Anne-Lise Hogstad (Pensjonistpartiet) mener Infact-undersøkelsen klart viser et sprik mellom flertallets syn og folkemeningen omkring Kjeller.

– Flymiljøet er en fin kulturtradisjon i dette området, og folkets svar viser prosentvis hvor folkemeningen ligger. Her tar vi folkets side, sier Hogstad.

– Avhenger av spørsmålstillingen
– Om vi som politikere er eller blir definert å være i utakt med befolkningen avhenger også av de stilte spørsmålene. Jeg tror det ligger noe der, skriver Kåre Mæland (SV) i en e-post til Flynytt.

– Nei, det synes jeg ikke, svarer Kjartan Berland, gruppeleder for Høyre i Skedsmo kommunestyre på Flynytts spørsmål.

– Det er alltid interessant å få kunnskap om hva folket mener gjennom meningsmålinger, og det er positivt at folk er engasjert i saken om Kjeller.

Venter på Forsvaret
– Jeg tror det er viktig å ha med seg at vi fortsatt er i en prosess om hva som skal skje på Kjeller i fremtiden. Det er ikke vedtatt noe om utbygging av området, eller om at alt skal være slik som det er i dag på Kjeller. Men plansamarbeidet for Oslo/Akershus peker på Lillestrøm og konkret Kjeller som et naturlig område for utvidelse av areal til fortetting og byutvikling.

– Tidligere har kommunestyret også behandlet en mulighetsstudie for utvikling av Kjeller-området. I Høyre vil vi forsøke i løpet av neste år å få en avklaring på hva vi skal mene i spørsmålet om Kjeller og fremtidig bruk av dette området.

Avgjørende her vil nok være hva Forsvaret bestemmer seg for og hvilke fremtidsplaner de har for bruken av området. Jeg tror ikke vi får en endelig beslutning i Skedsmo om Kjeller-området før Forsvaret har gjort sine behovsavklaringer, skriver Berland.

Sikkert vårtegn
– På Lillestrøm sier vi «nå er det vår» når småflyene surrer på himmelen, sier Ann- Kristin Fiskerud (Sp).

– Det har «alltid» vært sånn, og vi som er oppvokst her synes lyden av småfly er koselig slik som for eksempel de som bor ved kysten liker lyden av snekker. Det er et aktivt og stort engasjement omkring små og store fly her i området og det ønsker vi fortsatt det skal være: Da må vi ha flystripa!

– Arbeidsplassene på Kjeller trengs. Her jobber folk på «gølvet» og har gjort sitt stolte og viktige arbeid i generasjoner. Vi trenger flere arbeidsplasser «på gølvet» og ønsker å bidra til et økt liv og trivsel på Kjeller, legger Fiskerud til.

Nabo i 50 år
– Støyen er mindre enn fra Fetveien og plager ikke oss, fortsetter Fiskerud.

– Jeg har bodd som nærmeste nabo til flystripa i 50 år og har aldri blitt plaget av flystøy.

– Det viktigste for oss som har bodd og bor her er at det Kjeller flyplass er for historisk viktig til at noen skal radere den ut og bygge boliger og næringsbygg her.

– Det er så lett å rive ned historiske bygg og plasser. Det virker som om mange av de som er i mot Kjeller flyplass ikke tenker så veldig langt og i alle fall ikke har mye historisk innsikt.

– Senterpartiet er for videre drift av flyplassen og er stolte av å spille på parti med størstedelen av befolkningen i Skedsmo.

– I denne saken er jeg «Kjerringa mot strømmen», og det er jeg stolt av sier Ann- Kristin Fiskerud.

På høy tid
– At politikerne går i så markant utakt med innebyggerne kan være en bekreftelse på at denne type undersøkelse var på høy tid. Det kan se ut som om ingen har spurt innbyggerne om deres mening tidligere, avslutter Laupsa.

 

Tekst: Martin Nilsen, Flynytt

---

Bli med i Flybataljonen og støtt DIN lokale flyplass!

Meld deg inn i dag!

http://airbattalion.com

Se bilder fra Kjeller Aerodrome på Flickr.

Se bilder fra AeroNorge på Flickr.

Flynytt nr 6/2014Flynytt nr 6/2014

Flynytt nr 6/2014

Europa Nostra med opprop i Det europeiske kulturarvåret 2018.

KULTURARV FOR EUROPAS FREMTID

Europas kulturminneår 2018 markerer et vendepunkt i Europas stadig økende kulturarvbevegelse. Vi må bruke på denne satsingen til å erkjenne og videreføre vår felles kulturarvs positive kraft og våre felles verdier for å binde sammen Europas innbyggere og samfunn, og for å gi en dypere mening til hele det europeiske prosjektet. Tidspunktet for handling er nå!

Oppropet fra Berlin ble presentert 22. juni 2018 på European Cultural Heritage Summit i Berlin. Tre organisasjoner var vertskap for møtet, nemlig EUROPA NOSTRA – kulturarvens stemme i Europa, Den tyske kulturarvkomiteen (DNK) – som koordinerte det europeiske kulturminneåret i Tyskland og Den prøyssiske kulturarvstiftelsen (SPK), basert i Berlin.

Les hele oppropet fra Europa Nostra.

Julekalender 2018

Se alle lukene i julekalenderen!

01.12 – Kulturarvåret 2018: Kjeller flyplass og kulturarv for Europas fremtid

02.12 – Den Kulturelle Skolesekken (DKS): Stor interesse for kulturarven på Kjeller

03.12 – Willy Hveding: «Kjeller er selve vuggen til norsk flygning»

04.12 – Akershus fylkeskommune vil frede hele rullebanen og bevare flymiljøet!

05.12 – Rullebanens historie: Den ytre flyveplass med Flybataljonene på Kjeller

06.12 – Landsindsamling 1912: Sivil og militær flyhistorie hånd i hånd

07.12 – Erling Kjærnes: En unik plass for publikum – ekstremt viktig kulturminne

08.12 – NLF: Vi må alle fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover!

09.12 – Ole Reistad: En legende – flygeren, lederen og offiseren

10.12 – Wilhelm Mohr startet som flyelev på Kjeller i 1936 – tilbake i cockpit i 2014

11.12 – Flertallet i Skedsmo sier JA til Kjeller!

12.12 – Krig – fra nederlag til seier

13.12 – Svein Heglund: Jageress under krigen

14.12 – Jubelåret 2012: AIM Norway på vingene

15.12 – Gabriel Berg og Wilhelm Mohr «fløy opp» 100 år etter Roald Amundsen

16.12 – 18. april 2017: DH60M Moth 125 er landets eldste motorfly i lufta!

17.12 – 7. oktober 2017: Fieseler Fi 156 C Storch: Storken i lufta!

18.12 – 9. april 2010/2015: Våre krigshelter minnes på Kjeller

19.12 – Roald Amundsen første flyelev – tok internasjonalt flysertifikat nr 1

20.12 – Eneste Norseman som flyr i Europa – R-AF har mer enn 70 år i luften!

21.12 – Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor: – Vi står foran en revolusjon

22.12 – Generalmajor Ivar Gjetnes: For å kunne fly!

23.12 – Generalløytnant Wilhelm Mohr (97) tilbake i Spitfire i 2014

24.12 – Fredningsforslaget kan vise seg å bli en gavepakke til barn og unge i hele Norge!

 

 

 

 

Copyright © 2018

Flybataljon – DIN lokale flyplass – Interesseorganisasjon for norsk luftfart

 
 
Kjeller Aerodrome
2014: «Skedsmos politiske flertall er på full kollisjonskurs med sine velgere i spørsmål knyttet til virksomheten på Kjeller og Kjellers fremtid. Hvis det fantes
et antikollisjonssystem i politiske prosesser, slik det gjør i kommersiell luftfart, ville systemet trolig blinket ildrødt i denne saken».
 
Kjeller Aerodrome

2014: «Det har «alltid» vært sånn, og vi som er oppvokst her synes lyden av småfly er koselig slik som for eksempel de som bor ved kysten liker lyden av snekker.
Det er et aktivt og stort engasjement omkring små og store fly her i området og det ønsker vi fortsatt det skal være: Da må vi ha flystripa!» sier Ann-Kristin Fiskerud (Sp)

Kjeller Aerodrome
19 fly av flytypen FF-9 Kaje ble serieprodusert ved Flyfabrikken på Kjeller i årene 1922–1926: «F.F.9 Kaje var det siste i rekken av egenkonstruksjoner
i treverk og duk ved Hærens Flyvemaskinfabrik på Kjeller. Flyet erstattet eldre skolefly og ble en robust og pålitelig maskin med gode flyegenskaper. Skroget var tegnet
ved flyfabrikken og tilpasset en spesielt innkjøpt tysk motor. Vingeprofilen var også tysk, ”Göttingen”, og bygget på lisens. Prototypen var klar for testflyging i november 1921.
Fram til juni 1924 var betegnelsen på flytypen F.F.9, da ble det bestemt at flyet skulle omtales som Kaje», ifølge Norsk Luftfartsmuseum.

Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF
 
Kjeller Aerodrome
Kjeller er arnested for norsk flygning og en verdensarv. N–25 var den ene av Roald Amundsens to Dornier Wal sjøfly fra polferden i 1925. Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF

 
Kjeller Aerodrome
Roald Amundsen startet med flytimer på Kjeller og tok landets første internasjonale flysertifikat (kalt patent) 11. juni 1914. I 1926 fløy Roald Amundsen, Lincoln Ellsworth
og Umberto Nobile med 13 andre i luftskipet «Norge» fra Ny-Ålesund på Svalbard over Nordpolen til Teller, Alaska. Med denne «Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Fligh»
ble hele Polhavet krysset for første gang, ifølge Fram Museum. 15. februar 2019 kommer filmen «Amundsen» om kappløpet og bragden om å komme først over Nordpolen.
Foto: Forsvaret/FLO Kjeller/KFF


 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i Urban Sky

Copyright 20©22

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©22

 

1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 25. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember