Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome
 

Tidslinje med nyheter, dokumenter, rapporter og utredninger

 
Tidslinjen er under oppdatering.
   
2020 14. april 2020; RESTART 2020
Kortfattet innspill til Regjering og Stortinget (8 punkter) – (18,7 MB)
  Innspill 2020
   
  12. mars 2020; Kjeller er barnas flyplass. Flybataljonen med infobrosjyre om Kjeller flyplass – om verdensarv, infrastruktur, beredskap/sikkerhet, opplevelsespark, nyskapingssenter og turistattraksjon.
   
 

Mars 2020; Avinor og Luftfartstilsynet med rapport;
Forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart
Frist for innspill er utsatt fra 1. mai til 15. august 2020.

  Bakgrunn; «Samferdselsdepartementet (SD) har gitt Avinor og Luftfartstilsynet i oppdrag å utvikle forslag til et program for innfasing av elektrifiserte fly i Norge. Programmet skal utformes i henhold til Utredningsinstruksen, hvilket i praksis betyr at det skal anbefales mål, tiltak og virkemidler for innfasing av elektrifiserte fly. Fra SD er det kommunisert at rapporten sammen med blant annet NOU 2019:22 «Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring» og rapporten “Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet” fra Ekspertutvalget for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur levert 27.06.19, skal inngå som grunnlag for omtale av elektrifisering av luftfarten i Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan (NTP) som kommer våren 2021. Det begrenser imidlertid ikke Regjeringens mulighet til å fremme forslag som er relevante for elektrifisering av luftfarten for Stortinget før ny NTP legges frem».
  Avinor og Luftfartstilsynet skriver; «I denne rapporten er det i hovedsak segmentet 9–100 seter, fly tilpasset sivil regional rutetrafikk, som omtales og som anbefalingene er rettet inn mot, men større og mindre fly vil også bli omtalt. Årsaken til denne avgrensningen er for det første at det forventes at utviklingen av elektrifiserte fly vil «starte i det små», og at en, etter hvert som teknologien forbedres og erfaring vinnes, vil utvikle større fly. Dernest at det i Norge særlig er behov for fly som i løpet av 10–15 år kan erstatte flytypene som i dag benyttes på kortbanenettet, og at kortbanenettet også anses som et spennende testmarked for de første elektrifiserte flyene som går i rutetrafikk». Rapporten har dermed i liten grad omtalt; «eVTOL (Electric Vertical Take Off and Landing), også kalt passasjerdroner, der de fleste løsningene har flere elektriske motorer (i motsetning til helikoptre som som hovedregel har en eller to motorer)».
   
  24. januar 2020: INNSPILL fra Flybataljonen til Riksantikvarens forslag (35,3 MB) til justert omfang av fredningsforslaget for Kjeller flyplass.
   
  22. januar 2020 blir det kjent at MDG velger å trekke seg ut av samarbeidet med posisjonen i Lillestrøm i januar 2020 ifm søppeldeponiet i Brånåsdalen.
   
  7. januar 2020. Rådmann (nå kommunaldirektør) Trine Myrvold Wikstrøm med forslag til «Høringsuttalelse til melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass, som gjengitt i saksfremlegget, sendes Riksantikvaren». Formannskapets vedtak fra 28.11.2018 ble vedlagt saken og forslaget ble vedtatt av Formannskapet i et påfølgende møte 15. januar.
  Thor Grosås (SP) fremmet følgende forslag til tillegg til kapittel 4.3 Konsekvenser for byutvikling (nytt avsnitt til sist i kapittelet): «En fredning av Kjeller flyplass vil gjøre Lillestrøm by og Lillestrøm kommune mer attraktiv, og gi hele området et løft. Byen har behov for et stort sammenhengende friområde. Kombineres dette med det fredede området oppstår en spennende og attraktiv bydel på Kjeller som kan utvikles med blågrønne strukturer, kulturminner og kulturmiljøer. Lillestrøm som reiselivsdestinasjon vil bli styrket med et fredet kulturminne som Kjeller flyplass». Under votering fikk forslaget fra SP kun 3 stemmer fra SP og KRF, og falt. Rådmannens innstilling ble deretter enstemmig vedtatt, ifølge protokollen fra Formannskapet.
   
2019 9. desember 2019; Riksantikvaren med justert melding om oppstart av fredning for Kjeller flyplass (5 MB) – foreslår at rullebanen vurderes for vern.
   
  3. desember 2019: «Forsvarsdepartementet mener en rørledning vil utgjøre en vesentlig hindring for utviklingen av dagens Kjeller flyplass. Det er ledningens eier uenig i, og påpeker at den er svært viktig for arbeidsplasser og drift på området», forteller Romerikes Blad.
  «En ledning tilknyttet Institutt for Energiteknikk (IFE), som ligger over flyplasseiendommen. Det fremkommer i et brev sendt fra Forsvarsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet. Romerikes Blad har fått tilgang til brevet, som viser at departementet ser store utfordringer knyttet til rørledningen – både med tanke på risiko for forurensning og økonomi».

«Den ønskede utviklingen av eiendommen til sivil bruk med boliger og næring innebærer imidlertid at ledningen nå er en vesentlig hindring for utvikling av dagens Kjeller flyplass til en ny bydel på Lillestrøm», skriver Forsvarsdepartementet i brevet som er datert 3. desember.

I brevet påpeker departementet på sin side at grunnen er kontaminert, til tross for IFEs forsikringer om lavt volum, kontroll og overvåkning, ifølge RB. «Ledningen, slik den fremstår i dag, lekker og har medført forurensninger i grunnen. FD reiser spørsmål om hvem som skal dekke kostnader til eventuell ny installasjon, opprydning og miljøsanering av allerede foretatte utslipp», skriver RB.
   
  3. desember 2019; Norges offentlige utredninger (NOU) 2019: 22
Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring
Regjeringen opplyser at «Utvalget ble oppnevnt 5. oktober 2018. Utvalget utreder hvordan globalisering innen luftfart har ført til økt konkurranse, lavere billettpriser og et større rutetilbud. Utvalget vurderer konsekvensene av dette for arbeidsforhold, flysikkerhet og miljø, og foreslår tiltak. Utvalget vurderer også hvordan konkurransen kan økes i den delen av markedet der liberalisering og globalisering ikke har ført til økt konkurranse, lavere priser og større tilbud. Markedet der staten kjøper flyruter som ikke er kommersielt lønnsomme (FOT-rutene) behandles spesielt».
   
  Konseptstudien 2019 til KFK
  Oktober 2019: Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK): Konseptstudie (2,1 MB): Luftfartøyvernsenter på Kjeller. Konseptstudien ble overlevert fra KFK til Skedsmo/Lillestrøm kommune i desember 2018. Innholdet var gjenstand for forhandlinger og justeringer fram til oktober 2019, og ble offentliggjort først etter at valgresultatet og ny politisk plattform i Lillestrøm kommune var avklart. Prosjektleder Per Gunnar Plassen som har vært forhandlingspart overfor veteranflymiljøet slutter på samme tidspunkt i Skedsmo/Lillestrøm kommune, og melder «overgang» til Lørenskog kommune. Ifølge opplyseringer vil prosjektansvaret overtas av Kristin Dale Selvig, som er avdelingsleder for byutviklingsavdelingen i Lillestrøm.
  Konseptstudien til KFK og Skedsmo kommune opplyser ikke noe om de premisser og krav som kommuneledelsen i Skedsmo/Lillestrøm stilte overfor veteranflymiljøet på Kjeller før første møte som innledet samarbeidet; 1) Krav om at minst 50% av flyplassen skal utbygges av boliger og næringsanlegg. 2) Krav om at veteranflymiljøet/KFK «taler med en stemme» og er de eneste som uttaler seg i saken. Kravene er brudd med vedtekter om åpenhet i Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Luftsportforbund, og er også i strid med verdiene i nye Lillestrøm kommune; tillit, inkludering og nyskaping.
  Finansiering: NOK 250000 fra Skedsmo kommune og NOK 250000 fra Tor Taraldset, eiendomsutvikler i Lillestrøm, som i et intervju med RB 10. oktober 2018 uttaler; «Jeg er ikke spesielt opptatt av fly». Tor Taraldset har i etterkant applaudert storstilt utbygging av Kjeller flyplass, som har vært et krav og premiss fra ledelsen i Skedsmo/Lillestrøm kommune for samarbeidet med Kjeller Flyhistoriske Kulturpark (KFK) som representerer deler av veteranflymiljøet på Kjeller.
   
  16. august 2019 – 24 dager før lokalvalget 9. september 2019
  The Battle of Kjeller (56,2 MB) – 2012–2022 – 6 spørsmål til partiene i Lillestrøm kommune
   
  6. mai 2019: «Det ble tatt totalt 11 prøver fra flyplassområdet 6. mai 2019. I to av prøvene var nivået av Cesium-137 over grenseverdier for avfall gitt i Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall, med henholdsvis 15 Bq/g og 2,6 Bq/g. Grenseverdien for Cesium-137 er på 1 Bq/g», ifølge IFE.
   
  28. mars 2019: Bestilling til Luftfartstilsynet - vurdering av Oslo Economics rapport (4,1 MB) om permanent løsning for småflyaktiviteten i Østlandsområdet
   
  Mars 2019: Konseptutredning utarbeidet av COWI (5,8 MB) om Kjeller flyplass, som inngår i Prosjektplan for «Ny bydel i Lillestrøm»
  Parallelt med konseptstudien til KFK, bestilte prosjektledelsen i Skedsmo kommune en rapport fra COWI. Konsulentgruppen COWI har utelatt 200-årsflomsonekart fra NVE. Rapporten utelater opplysninger om et mulig titalls eller hundretalls udetonerte bomber fra bombeangrep av tre stormakter under 2. verdenskrig, bomber som kan innebære betydelig utfordringer ved en mulig boligbygging på området. Konsulentgruppen COWI nevner heller ikke påvist radioaktivitet i grunnen. Nye undersøkelser ble foretatt av IFE 6. mai 2019. Kilder opplyser også forekomster av sennepsgass og saringass nedgravd på flyplassen.
   
  27. februar 2019: Kunnskapsbyen Lillestrøm inviterer til «Dialogmøte om Kjeller flyplass» med prosjektleder Per Gunnar Plassen.
   
  1. februar 2019: INNSPILL fra Flybataljonen (15,7 MB) til Regjeringens Kulturminnemelding som forventes i proposisjon til Stortinget i 2020
   
  11. januar 2019: «NLFs innstilling er at staten – 20 år etter at den la ned Fornebu – endelig må erkjenne sitt ansvar og bidra til en varig løsning på flyplassituasjonen på Østlandet. - NLF peker på Eggemoen eller Sørum som ny løsning for småflyplass i hovedstadsområdet. Samtidig ber flymiljøet regjeringen om å ta initiativ til et senter for utvikling av elektrisk luftfart på den nye flyplassen, skriver forbundet i en pressemelding i dag. NLF mener også at staten må frede hele eller deler av Kjeller flyplass».
   
  9. januar 2019: Rapport om Småflyvirksomhet på Østlandsområdet (1,9 MB) av Samferdselsdepartementet/Oslo Economics (overlevert til Regjeringen 21. desember 2018)
  «Premisset for vår analyse har vært en nedleggelse av flyplassen på Kjeller i 2023, og at flyplassene på Hamar og Hokksund legges ned på lengre sikt», opplyser Oslo Economics. Kjeller flyplass ble heller ikke inkludert som et 0-alternativ, noe som er oppført som trinn 3 i metodikken til Miljødepartementets veileder innen konsekvensutredninger nettopp for «å vurdere konsekvensene av de enkelte utbyggingsforslag.
  Rapporten er mangelfull og anses i stor grad å være utdatert i etterkant av valget 9. september.
  Ny politisk plattform for Lillestrøm kommune med Ap, Sp, MDG, SV og KrF betyr flertall for fortsatt flyplass på Kjeller.
  MDG valgte imidlertid å trekke seg ut av samarbeidet i januar 2020 ifm søppeldeponiet i Brånåsdalen.
   
2018 November 2018: INNSPILL fra Seksjon for kulturminnevern i Akershus fylkeskommune til Riksantikvarens fredningssak
   
  November 2018: INNSPILL fra Flybataljonen til Riksantikvarens fredningssak for Kjeller flyplass (4,8 MB).
   
  Oktober 2018: Riksantikvaren vil frede Kjeller flyplass (4,8 MB). Varsler oppstart fredningssak: Utkast til fredningsforslag 4.10.2018 (4,8 MB).
  RA med 6 ukers høringsfrist for utkast til fredningsforslag, som nå bearbeides og er ventet framlagt på nytt i 2020.
   
2017 19. september 2017: Vernevurdering for Kjeller flyplass per 19. sept. 2017 (9,2 MB)
  En foreløpig versjon fra Riksantikvaren.
   
 

2017: Regjeringens Strategi for småflyvirksomheten (4,9 MB)

  En strategien uten konkrete forslag, med følgende premiss; «Temaet for dette strategidokumentet og omfanget av strategiarbeidet er avgrensa til å omfatte ikkje kommersiell privat flyging på hobbybasis eller med rekreasjonsføremål».
   
  2017: INNSPILL til SD: Strategi for småflyvirksomheten (2,4 MB)
   
2016 2016: Last ned KAN NOTAT (18,1 MB) og KAN VEDLEGG (11,3 MB) til LTP med følgebrev til Stortinget
(332 KB) – Langtidsplanen for Forsvarssektoren
   
  2016: Rapport rødlistede humler Kjeller (2,4 MB)
   
  2016: Kjeller gård historie (1,5 MB)
   
2015 2015: NIKU-rapport om Kjeller (2015) (2,3 MB)
  NIKU-rapporten har i liten grad omtalt Kjeller flyplass som historisk forsvarsverk, med etablering av både teknisk og taktisk avdelinger i 1913. Taktisk avdeling ble etterhvert ‘Søndenfjeldske flyveavdeling» og fra 1930 utvidet til Flybataljonene med jagevinger, bombevinger og speidevinger.
   
2014 2014: Framtida til luftfarten – HiOA AFI-rapport (1,5 MB)
   
  2014: Luftfartstilsynet med innspill til kommuneplanen for Skedsmo kommune 2015- 2026; (651 KB) «Slik forslaget til kommuneplanens arealdel for Skedsmo kommune 2015-2026 forstås av Luftfartstilsynet fremstår utkastet som uheldig for norsk luftfart», skrev Luftfartstilsynet 27. oktober 2014 i sin innsigelse, som av SD/Regjeringen Solberg ble endret til et innspill. «Luftfartstilsynet viser til forslag til kommuneplan 2015-2026, som ble lagt ut til offentlig ettersyn i sommer, med høringsfrist 15. september 2014. Luftfartstilsynet ble ikke varslet om høringen, og vi har ikke fanget denne opp ved eventuell kunngjøring, men ble nylig gjort oppmerksom på saken fra annet hold». 
   
2010 2010: TØI Rapport om allmennflyging og luftsport i Norge (1,5 MB)
   
2008 2008: Luftfartsstrategi (13 MB)
   
2005 2005: Utredning Småflyplasser i Oslo-området (1,6 MB) – Utarbeidet av sivilingeniør MNAL Morten S. Haave for Kjeller Aero Senter og Norges Luftsportforbund/Norsk Aero Klubb
   
1987 Kjeller Flyplass 1912–1987 (296 MB) – Utgitt i forbindelse med 75-årsjubileet september 1987
   

 

 

 

INNSPILL til RA

Flybataljonens INNSPILL til Riksantikvarens ‘melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass’ som ble kunngjort tidlig i desember 2019.

Riksantikvaren med justert omfang

Riksantikvaren med melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass.

Innspill til Regjeringens kulturminnemelding

Flybataljonens INNSPILL til Regjeringens kulturminnemelding som er oversendt Klima- og miljødepartementet (KMD). PDF-dokumentet inneholder også et tillegg med Flybataljonens 7 krav til Regjering og Stortinget.

 

Vi oppfordrer hele Norge til å slå ring om Kjeller flyplass!

«Alle som er her i dag er en del av det unike engasjementet for å bevare flyplassen. Jeg oppfordrer derfor alle til å fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover. Vi har bare en sjanse. Når vi bruker Facebook, Instagram og Snapchat for å dele de fantastiske opplevelsene vi får her i dag, oppfordrer jeg dere til å bruke «hashtaggen» #bevarkjellerflyplass, sa generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund (NLF) under åpningen av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018.

4 139 personer har siden 18. februar 2014 signert oppropet om å bevare Kjeller flyplass. (per 31.03.2020)

5 319 personer er med på «Kjeller Aerodrome», en infoside om de mange aktivitetene på Kjeller flyplass.
(per 31.03.2020)

95% av 4300 personer har i en spørreundersøkelse på FB stemt for en bevaring og fredning av HELE Kjeller flyplass.

Riksantikvaren kom 4. oktober 2018 med et utkast om å frede 430 dekar av i alt 1 100 dekar, som utgjør 40% av Kjeller flyplass.

18 181 personer er med i støttesiden «Bevar Kjeller flyplass» på FB. (per 31.03.2020)

Innspill til Regjeringens kulturminnemelding
 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i KJELLER – HELE NORGES FLYPLASS

Copyright 20©23

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©23