Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Kjeller Aerodrome


Kommunaldirektør Trine Myrvold Wikstrøm og ordfører Jørgen Vik (Ap) under Lillestrøm kommunes Innovasjonskonferanse 2020 på Arena Hotel i januar 2020.

 
 

Kommunedelplan for Kjeller med snarvei utenom lover og forskrifter

 
Siden er under oppdatering.
   
2020 I sitt innspill til Riksantikvaren datert 7. januar 2020 går rådmann (nå kommunaldirektør) Trine Myrvold Wikstrøm til angrep på «Melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass».
 

«Fredning vil gi sterke begrensninger og føringer for byutviklingen av Kjeller flyplass, og vil beslaglegge mye areal som ellers ville kunne bli utnyttet til byutvikling i tråd med føringene i regional plan. Klimautfordringen er en av verdens, Norges og Lillestrøms største utfordringer, og klima og miljø er et av fire satsingsområder for Lillestrøm kommune. Klimagassutslipp fra transportsektoren utgjør nesten 80 % av Lillestrøms utslipp. Utbygging nær opp til Lillestrøm by med sitt gode kollektivknutepunkt, og den høyfrekvente leddbussruten fra Kjeller til Lillestrøm stasjon vil potensielt bidra til store kommunale utslippsreduksjoner. Utbygging på Kjeller vil gi attraktive boligområder med korte avstander til dagliglivets gjøremål».

Fredning av rullebanen utgjør ca. 76 daa. Fredning av denne vil legge sterke føringer på byutviklingen i området. Område tilgjengelig for byutvikling blir redusert i forhold til tidligere fredningsforslag. Fredning av rullebanen vil også gi reduserte frihetsgrader i utformingen av en god planløsning for den nye bydelen. Av byutviklingsmessige hensyn er det sterkt ønskelig at rullebanen ikke fredes. Dersom det fortsatt skal drives flyvirksomhet på rullebanen, vil området som kan benyttes til byutvikling begrenses ytterligere på grunn av behov for hinderflater og sikkerhet. […]

For kommunen er det derfor viktig at en eventuell fredning ikke er til hinder for at rullebanen eller deler av denne kan brukes til tiltak som park med vegetasjon og trær, lekeplasser, idrettsanlegg, gang- og sykkelveier etc. kan etableres innenfor de deler av rullebanen som ikke benyttes til flyvirksomhet. Dersom rullebanen fredes, vil en fredning som innebærer fredning av siktlinjer og et vern mot bebyggelse gi bedre løsninger for byutvikling enn en fredning som innebærer opprettholdelse av asfaltert rullebane». Forslaget til høringsuttalelse ble etterhvert enstemmig vedtatt av formannskapet i kommunen, ifølge protokollen fra Formannskapets møte 15. januar der Formannskapets vedtak 28.11.2018 var vedlagt.

  Forslaget til Formannskapet kommer ikke overraskende etter at prosjektledelsen i Skedsmo/Lillestrøm kommune har valgt å ta snarveien utenom lover og forskrifter i arbeidet med kommunedelplan for Kjeller. Nettsidene til Lillestrøm opplyser at tillit, inkludering og nyskapning er tre verdier «som skal sette standard for vårt arbeid», mens Vikens kjerneverdier oppgis å være raus, nytenkende og samskapende.
   
  Uttalelser og vedtaket fra formannskapet i Lillestrøm og kommuneledelsens ensidige fokus på boligbygging på flyplassen kan være i strid med paragrafer i Plan- og bygningsloven samt Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.
  Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner med områder for utbyggingsformål «skal alltid behandles etter» «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven». Det viser seg altså ikke å være tilfellet, med referanse til paragrafer og vedlegg til forskriften.
  I Miljødepartementets «Veileder Konsekvensutredninger Kommuneplanens arealdel» fra 2012 heter det at «Ny kunnskap vil kunne være nødvendig å innhente der det mangler data om viktige forhold, slik at grunnlaget for å fatte planvedtak er svakt. Viktige forhold kan i denne sammenhengen være knyttet til fagtema hvor det er usikkerhet, men der det antas at hensyn og/ eller verdier av viktig regional eller nasjonal betydning kan bli berørt av utbyggingen» (punkt 4.3, side 16).
  NOU 2019:22 «Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring» ble lagt fram 3. desember 2019 og har følgende anbefalinger: 1) Det er behov for en helhetlig, forutsigbar og bærekraftig luftfartspolitikk. Derfor bør det utarbeides en nasjonal luftfartsstrategi. 2) Nye forslag og rammebetingelser som påvirker luftfarten må konsekvensutredes slik utredningsinstruksen forutsetter (kapittel 4, side 71).
  Prosjektledelsen for kommunedelplanen for Kjeller kunne overholdt kravene ved å gjennomføre kvalitetssikring (KS), konsekvensutredning (KU) og konseptvalgutredning (KVU) for flere år siden, men valgte snarveien om en bestilt konseptutredning fra COWI. Tidligere prosjektleder Per Gunnar Plassen har uttalt og bekreftet at prosjektledelsen i kommunen kun forholdt seg til kommunens interesser og ikke tok hensyn til forhold av nasjonal betydning.
 

Hvis ledelsen i Lillestrøm vil innhente ny kunnskap «av viktig regional eller nasjonal betydning» kan det ta tid. Samferdselsdepartementet har en utdatert nasjonal luftfartsstrategi fra 2008 som ikke inneholder et ord om hybrid framdrift eller elektrifisering. Avinor og Luftfartstilsynet kom i mars 2020 med rapporten «Forslag til program for introduksjon av elektrifiserte fly i kommersiell luftfart», som i liten grad omhandler forhold og framtidsutsikter utover det som er relevant for flyplasser med rutetrafikk.

  Regjeringen Solberg og Samferdselsdepartementet har i årevis lagt premisser og krav for Luftfartstilsynet og eksterne analyseselskaper som utelukker Kjeller flyplass i utredninger og rapporter. Det vil i neste omgang by på nye utfordringer for Lillestrøm kommune. Uten en konsekvensutredning kan ikke Lillestrøm kommune fullt ut overholde Plan- og bygningsloven (PBL) eller «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven» som blant annet krever at «Konsekvensutredningen av arealdelen skal beskrive virkninger for miljø og samfunn av nye utbyggingsområder».
   
  Se også tidslinje med dokumenter, rapporter og utredninger

 

 

 

INNSPILL til RA

Flybataljonens INNSPILL til Riksantikvarens ‘melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass’ som ble kunngjort tidlig i desember 2019.

Riksantikvaren med justert omfang

Riksantikvaren med melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass.

Innspill til Regjeringens kulturminnemelding

Flybataljonens INNSPILL til Regjeringens kulturminnemelding som er oversendt Klima- og miljødepartementet (KMD). PDF-dokumentet inneholder også et tillegg med Flybataljonens 7 krav til Regjering og Stortinget.

 

Vi oppfordrer hele Norge til å slå ring om Kjeller flyplass!

«Alle som er her i dag er en del av det unike engasjementet for å bevare flyplassen. Jeg oppfordrer derfor alle til å fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover. Vi har bare en sjanse. Når vi bruker Facebook, Instagram og Snapchat for å dele de fantastiske opplevelsene vi får her i dag, oppfordrer jeg dere til å bruke «hashtaggen» #bevarkjellerflyplass, sa generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund (NLF) under åpningen av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018.

4 139 personer har siden 18. februar 2014 signert oppropet om å bevare Kjeller flyplass. (per 31.03.2020)

5 319 personer er med på «Kjeller Aerodrome», en infoside om de mange aktivitetene på Kjeller flyplass.
(per 31.03.2020)

95% av 4300 personer har i en spørreundersøkelse på FB stemt for en bevaring og fredning av HELE Kjeller flyplass.

Riksantikvaren kom 4. oktober 2018 med et utkast om å frede 430 dekar av i alt 1 100 dekar, som utgjør 40% av Kjeller flyplass.

18 181 personer er med i støttesiden «Bevar Kjeller flyplass» på FB. (per 31.03.2020)

Innspill til Regjeringens kulturminnemelding
 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i KJELLER – HELE NORGES FLYPLASS

Copyright 20©23

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©23