Logo Sosiale medier

Fronten | Om oss | Kulturarv | Opplevelser | Innovasjon | Utdanning | Ja vi KAN!

 
Urban Sky

Flertallet i Lillestrøm kommunestyre vedtok 27. mars å sende Kjeller-saken tilbake til administrasjonen.

Du kan nå signere i Min Sak et forslag om å utvide beslutningsgrunnlaget med 8 punkter.

Bli med i Urban Sky – interesseorganisasjonen for luftfarten – og få tilsendt en PINS med ‘Kjeller Airport’.

Urban Sky har startet arbeidet med PLAN 2023 om behov og muligheter for lokal og regional luftfart og mobilitet i Oslo-området.

Ifølge ansatte i Luftfartstilsynet er Kjeller et ideelt anlegg til å kunne videreutvikles som lokalflyplass og infrastruktur for å møte framtidens behov i Oslo-området.

Dramaet om framtiden til Kjeller flyplass fortsetter

Saksframlegget som ble behandlet 27. mars er innholdsmessig omtrent en blåkopi fra 9. sept. 2020 da saken første gang ble fremmet og sendt tilbake til administrasjonen. Kommunedirektørens har på nytt foreslått at politikerne sier nei til fly og ja til by.

Flertallet i kommunestyret valgtel nok en gang å sende saken tilbake i forsøket på å få svar på spørsmål som delvis ble stilt for 2,5 år siden.

MDG, Sp, SV og FR (Folkets Røst) vil i et omforent forslag ikke vente lengre, men igangsette en regulering av Kjeller:

1. Arbeidet med kommunedelplan for igangsetting med utgangspunkt i vedtak i sak 144/20, med følgende tillegg og presiseringer: A. Området skal utvikles med et luftfartøyvernsenter og veteranflyaktivitet. B. Områder som i dag er våtmark og dyrkbar mark omreguleres til LNF. C. Administrasjonen skal i prosessen utrede hvilke behov utdannings- og forskningssektoren, Forsvaret og næringslivet i området har for framtidige arealer.

Opposisjonen i Lillestrøm med Sp fikk ikke flertall i kommunestyret

Det omforente forslaget fikk i formannskapet støtte fra FrP som nå mener det er mange nok store byggeprosjekter i kommunen.

Dette fikk Lillestrøm Ap til å gå i harnisk ifølge et leserinnlegg i RB med tittelen «Utvikling eller stagnasjon?», skrevet av nylig avgått gruppeleder i lokalpartiet, som hevder hun nå er sjokkert.

Saken om Kjeller flyplass vil også bli en valgkampsak. Mye står på spill for Ap som i snart 120 år har vært i posisjon og styrt Skedsmo, nå Lillestrøm kommune.

En av eiendomsutviklerne i Lillestrøm parerer i en kommentar til leserinnlegget fra Lillestrøm Ap at «Det er fantastisk at opposisjonen kan samarbeide i en så viktig sak for byen. Vi får håpe at flertallet holder etter kommunevalget til høsten, for byens beste. Jeg kan love at vi klarer å få til en fantastisk utvikling av Lillestrøm by, selv uten å bygge ned Kjeller flyplass».

Mye står på spill for Lillestrøm Ap som i snart 120 år har vært i posisjon i kommunen

LO-sekretær og tidligere ordfører i Sørum kommune (Ap), Are Tomasgard, og tidligere leder av LO Luftfart, skriver som privatperson i et leserinnlegg i RB at «Det haster med å få i gang dette arbeidet. Politikerne i Lillestrøm har et stort ansvar for å få til en rask og kraftfull satsing som sikrer nye fremtidsrettede arbeidsplasser på Kjeller».

Han får kontant til svar fra Vebjørn Eide på Strømmen at «Luftslottet som Tomasgard nå forsøker å mane frem, er bare ønskedrømmer». […] «Alt som trengs er at utbyggingskåte politikere løfter blikket og skaffer seg noen verdifulle visjoner om fremtiden. Det som virkelig blir kostbart for Kjeller, Lillestrøm, Romerike og Norge, er hvis kulturen, historien og berikelsen Kjeller blir lagt i grus. Det kan nemlig ikke angres».

 
Noorduyn Norseman R-AF
 

Gladnyhet for hele Norge: Riksantikvaren vil frede hele rullebanen på Kjeller!

 

Kommunedelplan

Kommunedelplan for Kjeller med snarvei utenom lover og forskrifter. Hastverk kan bli lastverk ikke bare for Lillestrøm. I et brev datert 19. april 2018 kommer Forsvarsbygg med krasse advarsler og det stilles spørsmål om «demokratiske prinsipper blir ivaretatt med hensyn til åpenhet, innsyn og demokratisk medvirkning»: «Prosjektplanen skriver at det ikke legges opp til høring/offentlig ettersyn i analyse/- og konseptutredningsfasen» og det er «uklart for grunneiere hvordan kommunen skal ivareta forpliktelsen om medvirkning, i henhold til lovens krav».

Tidligere prosjektleder Per Gunnar Plassen i Skedsmo/Lillestrøm har uttalt og bekreftet at prosjektledelsen i kommunen kun har forholdt seg til kommunens interesser og ikke tatt hensyn til forhold av nasjonal betydning.

Den tidligere kommuneledelsen valgte å innhente en konseptutredning framfor å overholde Regjeringens modell med kvalitetssikring, konsekvensutredning og konseptvalgutredning.

Det er i strid med forskriften som krever at «Konsekvensutredningen av arealdelen skal beskrive virkninger for miljø og samfunn av nye utbyggingsområder» og «ny kunnskap» innhentes der «verdier av viktig regional eller nasjonal betydning kan bli berørt av utbyggingen».

 

Innspill 2020

RESTART 2020
14. mars 2020; Et kortfattet Innspill til Regjering og Stortinget (8 punkter)

Riksantikvarens justerte fredningsforslag

JUSTERT FREDNINGSFORSLAG
9. desember 2019 kom Riksantikvaren
med et justert fredningsforslag for Kjeller flyplass. Det reduserer områdefredningen fra 40% til 24% av dagens flyplassområder. Til gjengjeld er hele rullebanen denne gang tatt med samt en større del av Den ytre flyveplass og arnestedet til Luftforsvaret. Det er i tråd med innspill fra flere, deriblant Seksjon for kulturminnevern i Akershus/Viken fylkeskommune.

Riksantikvarens justerte fredningsforslag

FLOMFAREN VIL ØKE MED KLIMAENDRINGER
NVEs flomsonekart med angivelse
av «lavpunkt»-arealer viser at store deler av Kjeller flyplass kan bli rammet ved en 200-årsflom. Uttrykket «Lavpunkt» betyr at arealene delvis er beskyttet og i dette tilfellet av flomvollen. Områder som ligger utsatt til omfatter flyplassen, boligområder på Volla og halvparten av den planlagte «Vestbyparken». Større flommer i mulig kombinasjon med ekstremvær kan oversvømme «Lavpunkt»-arealer og store deler av Kjeller og Lillestrøm. NVE frykter at klimaendringer kan i betydelig grad øke flomfaren og føre til en mer permanent øket vannstand i disse områdene fram mot år 2100.

«UNDER BETYDELIG PRESS»
«Realiteten er at allmennflygingen
er under betydelig press med tanke på tilgang til landingsplasser for trening og generell utøvelse av aktiviteten, uten at det finnes en overordnet langsiktig strategi for hvordan denne utfordringen skal håndteres», skriver Luftfartstilsynet (LT) 28. mars 2019 i sin vurdering av rapporten til Oslo Economics «Permanent løsning for Småflyvirksomheten på Østlandsområdet». Rapporten ble gitt som oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD).

Les mer om LTs vurdering av rapporten fra OE.

LITE FRAMTIDSRETTET FRA SD
Samferdselsdepartementet (SD)
kunne i august 2017 legge fram sin «Strategi for småflyverksemda i Noreg», uten å se verdier i samspillet mellom privat og kommersiell luftfart; «Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at temaet bør avgrensast til å omfatte ikkje-kommersiell privatflyging som vert driven på hobbybasis eller har rekreasjonsføremål». Strategidokumentet påpeker svakheter og forhold som truer store deler av allmennflymiljøet, uten å fremme kontruktive og framtidsrettede løsninger.

BEHOV FOR EGEN LUFTFARTSMELDING
Det er et stort behov for en egen luftfartsmelding
fra Regjeringen som inneholder faser med konkrete og framtidsrettede tiltak for å styrke luftfartsmiljøene her til lands.

75 ÅR MED LUFTFORSVARET
«Sett i historisk lys må hans standpunkt i dette spørsmål ikke bare forstås, men hedres. Vårt flyvåpens sterke innsats er den dag i dag en levende inspirasjonskilde for nyere generasjoner innen Luftforsvaret. Nasjonen og dens flyvåpen har tatt æren, og flyvåpnet er større derved enn det ellers ville ha vært», heter det i minneordet om første Sjef Luftforsvaret, generalmajor og kontreadmiral Hjalmer Riiser-Larsen.

«Flyvåpnet er ikke noe ‘hjelpevåpen’ lengre. I moderne krigføring er det hovedvåpnet!»

TF-51 Mustang LN-FEW et av de mest avanserte ‘Experimental’-flyene som bygges i Norge, i henhold til medfølgende byggemanual og godkjente byggeforeskrifter til EAA Chapter 573 Norway. Flyet har base på Kjeller, hvor det for tiden er i en fase med testing på bakken før første testflygning.

MUSTANG BYGGES PÅ KJELLER
FEW Mustang byggesettene
ble først levert på 1990-tallet som en-seter (+ jumpseat) med promoteringen; «The FEW P-51, 2/3 the size, 2/3 the performance, 1/10 the cost». Potensielle kjøpere ville gjerne ha en toseter versjon og kroppen ble kort tid senere forlenget med 1 fot og fikk betegnelsen TF (Trainer Fighter). FEW står for Fighter Escort Wings. Les mer om flyet på Kjeller!

 

INNSPILL TIL KULTURMINNEMELDINGEN
Flybataljonen har sendt
INNSPILL til Klima og miljødepartementet og Regjeringens arbeid med kulturminnemeldingen som etter planen skal behandles på Stortinget i 2020.

KRAVLISTE TIL REGJERING OG STORTINGET
Foruten innspillet
har Flybataljonen utarbeidet en liste på 7 krav til Regjering og Stortinget (som er lagt inn som tillegg i PDF-versjonen av innspillet).

Riksantikvaren har varslet
oppstart av fredningssak
av Kjeller flyplass


Riksantikvaren varslet 4. oktober 2018 oppstart av fredningssak av Kjeller.

I alt 430 dekar av 1100 deker inngår i utkastet som omfatter hele den opprinnelige indre flyveplass med dagens militære base. Men den største aktiviteten i flypionerårene i Norge fant sted på den ytre flyplass, hvor Søndensfjeldske flyveavdeling ble etablert i årene 1913-1918 og utvidet med Flybataljonene på 1930-tallet.

På samme område har flyaktivitetene i den sivile Småflyhavna eksistert og blomstret opp siden 1950-tallet.

Stortinget, Regjeringen og Forsvaret oppfordres til å si ja til å styrke utdanningstilbudet for våre barn og neste generasjoner, for å oppnå en langsiktig og bærekraftig utvikling innen norsk luftfart.

Beslutning om nedlegging av Kjeller er uforsvarlig uten en helhetlig utredning som omfatter alle interessene på flyplassen.

Vi har et felles ansvar for å være talerør for de mange millioner av barn og ungdommer som skal vokse opp etter oss.

Sammen kan vi snu en utvikling der flymiljøet står i fare for å miste stadig flere flyplasser i Norge. Situasjonen på Østlandet er alvorlig, hvor flymiljøene risikerer å miste viktig nasjonal infrastruktur i norsk luftfart om få år.

Uten treningsflyplasser stopper utdanningen av piloter i Norge, og airlinerpiloter får ikke tilgang til anbefalt trening på fritiden, som har betydning for sikkerheten til alle som flyr.

Vår målsetting er å beholde eksisterende flyplasser og igangsette planlegging og prosjektering for å etablere nye.

Nå er tiden inne for å tenke nytt og samle krefter innen norsk luftfart. Med nye elektriske og hybride små og store fly, vil flygning om få år bli det mest miljøvennlige transportmiddelet.

ØKT BEHOV FOR SMÅFLYPLASSER
Ifølge SSB vil folketallet
i og rundt Oslo kunne bli doblet eller tredoblet i årene fram mot 2050. Behovet for sentralt beliggende flyplasser vil trolig øke proporsjonalt med folketallet, noe som krever større og sterkere infrastruktur med sentrumsnære flyplasser i framtiden. Det krever en egen luftfartsmelding og mer langsiktighet i beslutningene blant våre politikere og nasjonale myndigheter.

Behovet for sentrumsnære flyplasser vil bli doblet eller tredoblet fram mot 2050

Flybataljonen inviterer et samlet Norge til å slå ring om Kjeller, og har som målsetting å utarbeide en konsekvens­- og konseptvalgutredning som omfatter alle interesser knyttet til Kjeller flyplass.

En lang rekke av samfunnskritiske interesser og framtidige behov knyttet til Kjeller flyplass har fortsatt ikke vært gjenstand for utredninger.

FORSKNING I VERDENSKLASSE
I dag er Kjeller internasjonalt kjent
 som verdens nest eldste flyplass med 107 år på vingene. Flyaktivitetene på Kjeller etter 2. verdenskrig dannet grunnlag for teknologi-, forsknings- og innovasjonsmiljøene på Kjeller – en av Norges fremste teknologiklynger.

«På Forskningsparken Kjeller er noen av Norges – og verdens – sterkeste forsknings- og teknologimiljøer samlet. En konsentrasjon av spisskompetanse man finner få andre steder. Dette miljøet bidrar år etter år med problemløsning for samfunn og næringsliv og i vår hverdag«, skriver Daniel Ras-Vidal, direktør for Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Det er mange muligheter og scenarier når det gjelder framtiden til Kjeller flyplass – med eller uten Forsvaret.

«Vi må alle være gode ambassadører og la styringsmaktene forstå at de ikke kan ignorere den enorme folkeviljen det er for å bevare Kjeller som en levende flyplass.

Historien sitter ikke bare i hangarveggene, flyene og rullebanen, men også menneskene som hver dag står på og gjør at Kjeller flyplass har en posisjon som ingen andre norske flyplasser kan sammenlignes med», sa generalsekretær John Eirik Laupsa i Norges Luftsportforbund under åpningen av Flydagen på Kjeller 3. juni 2018.

Meld deg inn i ny interesseorganisasjon
for norsk luftfart


Bli med av DIN LOKALE FLYPLASS – En ny interesseorganisasjon for norsk luftfart.

Se utdrag fra Innspill til Riksantikvarens fredningssak for Kjeller flyplass.

Vi vil bidra til å øke rekrutteringen til norsk luftfart og stadig forbedre utdanningsmulighetene for piloter, flyteknikere og avionikere.

Kan vi bevare HELE Kjeller flyplass og verdens nest eldste flyplass for våre barn og neste generasjoner?

Ja vi KAN!

Vi oppfordrer hele Norge til å slå ring om Kjeller flyplass!

«Alle som er her i dag er en del av det unike engasjementet for å bevare flyplassen. Jeg oppfordrer derfor alle til å fortsette og kjempe for flyplassen i tiden fremover. Vi har bare en sjanse. Når vi bruker Facebook, Instagram og Snapchat for å dele de fantastiske opplevelsene vi får her i dag, oppfordrer jeg dere til å bruke «hashtaggen» #bevarkjellerflyplass, fortsatte John Eirik Laupsa under Flydagen 2018.

3 974 personer har siden 18. februar 2014 signert oppropet om å bevare Kjeller flyplass. (per 18.01.2020)

5 248 personer er med på «Kjeller Aerodrome», en infoside om de mange aktivitetene på Kjeller flyplass. (per 18.01.2020)

95% av over 1400 personer har i en spørreundersøkelse på FB stemt for en bevaring og fredning av HELE Kjeller flyplass.

Riksantikvaren kom 4. oktober 2018 med et utkast om å frede 430 dekar av i alt 1 100 dekar, som utgjør 40% av Kjeller flyplass. I et justert fredningsforslag fra 9. desember 2019 er omfanget redusert fra 40% til 24%, der hele rullebanen er tatt med sammen med større deler av de opprinnelige indre og ytre flyveplasser.

18 183 personer er med i støttesiden «Bevar Kjeller flyplass» på FB. (per 18.01.2020)

INNSPILL til RA

Flybataljonens INNSPILL til Riksantikvarens ‘melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass’ som ble kunngjort tidlig i desember 2019.

Riksantikvaren med justert omfang

Riksantikvaren med melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass.

Innspill til Regjeringens kulturminnemelding

Flybataljonens Innspill til Regjeringens kulturminnemelding som er oversendt Klima- og miljødepartementet (KMD). PDF-dokumentet inneholder også et tillegg med Flybataljonens 7 krav til Regjering og Stortinget.

Se tidslinje med dokumenter, rapporter og utredninger.

 

Julekalender 2018

Reprise! Flybataljonen – DIN lokale flyplass – tro til med Julekalender 2018 med Kjeller flyplass som tema. 1. desember 2. desember 3. desember 4. desember 5. desember 6. desember 7. desember 8. desember 9. desember 10. desember 11. desember 12. desember 13. desember 14. desember 15. desember 16. desember 17. desember 18. desember 19. desember 20. desember 21. desember 22. desember 23. desember 24. desember 25. desember 25. desember 27. desember 28. desember 29. desember 30. desember 31. desember

Kjeller Aerodrome
 
 

Vi trenger FLERE flyplasser
i framtiden, ikke færre!

Bli medlem i URBAN SKY

Copyright 20©23

Avinor har som mål at norsk luftfart
skal bli 100% ELEKTRISK innen 2040

STØTT DIN LOKALE FLYPLASS

Copyright 20©23